ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეულია, რომელიც უზრუნველყოფს აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების კოორდინაციას ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მთავრობის ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში.

სახელმწიფო უწყებების კოორდინაციასთან ერთად, სამდივნო ასევე უზრუნველყოფს სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური წრეებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობას ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტების შემუშავების, მათი განხორციელებისა და მონიტორინგის პროცესში. 

სამდივნო 2014 წელს შეიქმნა და ახორციელებს ადამიანის უფლებების უწყებათაშორისი საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირებას და ორგანიზაციულ-ანალიტიკურ მხარდაჭერას. 

სამდივნოს უფლებამოსილებები:

სამდივნო ორგანიზაციულ-ანალიტიკურ მხარდაჭერას ასევე უწევს:

სამდივნოს უფროსი: