ადამიანის უფლებათა დაცვის საბჭო

"ადამიანის უფლებათა დაცვა ყოველთვის იყო და კვლავ არის ჩვენი ხელისუფლების უმთავრესი პრიორიტეტი. მიმაჩნია, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული შვიდწლიანი სტრატეგია ჩვენი მთავრობის მიერ შემუშავებული უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტია, რადგან მასზე მუშაობა მიმდინარეობდა ძალიან ინკლუზიურ და გამჭვირვალე გარემოში. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო აქტორები იყვნენ ჩართულნი. ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ნაწილი თანხმდება, რომ ეს ყოვლისმომცველი დოკუმენტი ერთ-ერთი საუკეთესოა"

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი,
გიორგი კვირიკაშვილი

6 ივნისი, 2016 თბილისი


ადამიანის უფლებების უწყებათაშორისი საბჭო

ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების და განხორციელების მიზნით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თავმჯდომარეობით, შექმნილია ადამიანის უფლებების უწყებათაშორისი საბჭო.

საბჭოს უფლებამოსილება განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 13 დეკემბრის №551 დადგენილებით.

საბჭოს ამოცანებია:

საბჭოს წევრები:

საბჭოს მუშაობაში სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილე ორგანიზაციები:

საბჭოს საქმიანობა:

საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა:

საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირებას, ორგანიზაციულ და ანალიტიკურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო.სხვა უწყებათაშორისი საბჭოები


გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის განხორციელებისა და ბავშვთა უფლებების საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია

შექმნილია საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 13 დეკემბრის №550 დადგენილებით.

კომისიის საქმიანობა:

კომისიის შემადგენლობა:გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია

შექმნილია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 12 ივნისის №286 დადგენილებით

კომისიის საქმიანობა:

კომისიის შემადგენლობა: