ადამიანის უფლებათა დაცვის საბჭო

ადამიანის უფლებების უწყებათაშორისი საბჭო

ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების და განხორციელების მიზნით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თავმჯდომარეობით, შექმნილია ადამიანის უფლებების უწყებათაშორისი საბჭო.

საბჭოს უფლებამოსილება განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 13 დეკემბრის №551 დადგენილებით.

საბჭოს ამოცანებია:

საბჭოს წევრები:

საბჭოს მუშაობაში სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილე ორგანიზაციები:

საბჭოს საქმიანობა:

საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა:

საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირებას, ორგანიზაციულ და ანალიტიკურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო.სხვა უწყებათაშორისი საბჭოები


გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის განხორციელებისა და ბავშვთა უფლებების საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია

შექმნილია საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 13 დეკემბრის №550 დადგენილებით.

კომისიის საქმიანობა:

კომისიის შემადგენლობა:გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია

შექმნილია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 12 ივნისის №286 დადგენილებით

კომისიის საქმიანობა:

კომისიის შემადგენლობა:

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო კომიტეტი

შექმნილია საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 29 ნოემბრის N551 დადგენილებით

კომისიის საქმიანობა:

კომისიის შემადგენლობა: